fa
Close
مدیریت ویروس کرونا در مناطق درگیری غیرممکن خواهد بود

مدیریت ویروس کرونا در مناطق درگیری غیرممکن خواهد بود

به گفتۀ اسپرانزا مارتینز، رییس امور سلامت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، اگر این ویروس به سوریه و یمن برسد، «کنترل آن غیرممکن خواهد بود».

بیانیۀ مشترک دفتر نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای یمن (OSESGY) و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در رابطه با نتایج نشست سوم تبادل زندانیان

بیانیۀ مشترک دفتر نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای یمن (OSESGY) و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در رابطه با نتایج نشست سوم تبادل زندانیان

نمایندگان طرف‌های درگیر در یمن بر سر یک طرح دقیق برای تکمیل اولین عملیات رسمی بزرگ‌مقیاس برای تبادل اسرا از زمان آغاز درگیری ...