کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ امروز بازگشت ایمن یک تبعۀ عربستانی از صنعا به ریاض را تسهیل نمود.

در چند روز اخیر، یک تیم از کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ چندین بار این شخص را در بیمارستان صنعا ملاقات کرده بود. صبح امروز، شرایط جسمی این شخص مورد بررسی قرار گرفت تا از مناسب بودن شرایط وی برای سفر اطمینان حاصل شود. وی سپس به وسیلۀ یک هواپیمای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و به همراه دو تن از کارکنان این سازمان به ریاض انتقال یافت.

فابریتزیو کاربونی، مدیر منطقۀ خاورمیانه و نزدیک کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در این باره گفت: «بازگشت این شخص به خانه باعث خوشحالی ما است. و ما همچنان خدمات خود را جهت فراهم آوردن امکان بازگشت هزاران نفر به آغوش خانواده‌هایشان ارائه می‌دهیم. این قدم مهمی در مسیر ایجاد حس اعتماد میان طرفین جنگ در یمن است».

نقش کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در این مورد، بر فراهم آوردن کمکهای پزشکی، با پشتیبانی هلال احمر یمن و امکان انتقال وی متمرکز بوده است. این سازمان به عنوان میانجی بی‌طرف وارد این عملیات شده و درگیر مذاکرات پیش از این آزاد سازی نبوده است.