به منظور کسب حمایت و درک کامل فعالیت‌های خود، سازمان‌های بشردوستانه و از جمله کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ باید وقت و نیروی زیادی را صرف توضیح اصول بنیادینی کنند که راهنمای کارشان است، و نیز سعی کنند تا سوءبرداشت‌ها را رفع نمایند. در غیر این صورت، سازمان‌های بشردوستانه ممکن است مورد بی‌مهری واقع شده، پذیرفته نشوند، نتوانند راهی به درون جوامع محلی پیدا کنند و در نهایت نتوانند به افراد نیازمند کمک کنند.

به منظور ترویج احترام به کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و درک فعالیت‌های آن بین جوامع محلی برای تقویت عملیات بشردوستانۀ آن، این سازمان در صدد مشارکت با کنشگران محلی کلیدی و افراد صاحب نفوذ است تا حمایتشان را جذب نماید.

در مناطق اشغالی فلسطین که به طور سنتی رهبران مذهبی و محلی جایگاه بسیار بالایی در نزد مردم محلی دارند، ظرفیتی که این افراد دارند تا بر اعضای جامعه اثر گذاشته و از سوی آنان حرف بزنند، بسیار چشمگیر است. ورای توان رهبران برای حل و فصل تنش‌ها و اختلافات، آنها همچنین در زمان مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط خشونت‌آمیز نقش مهمی را در جامعۀ خود بازی می‌کنند. آنها می‌توانند مانع بی‌نظمی شده و به ایجاد فرهنگی فراگیر برای صلح و امنیت اجتماعی کمک نمایند. به همین شکل، آنان می‌توانند با رفع سوءبرداشت‌های موجود از ماهیت سازمان‌های بشردوستانۀ بین‌المللی و ایجاد درکی از کارها و تعهداتشان، روند تأمین کمک‌های بشردوستانه و نیز دسترسی به مردم صدمه دیده از مخاصمۀ مسلحانه را در جامعۀ خود تسهیل کنند.

با توجه به نقش محوری این رهبران در جوامع خود، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ چندین دهه است که در نوار غزه با آنان تعامل داشته تا اعتمادسازی کرده و بتواند هم در زمان صلح و هم درهنگام ناآرامی به جامعۀ آنان دسترسی داشته باشد. این تا حدی مرهون فعالیت‌های مؤثر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در مناطق اشغالی فلسطین از سال 1967 و کمک‌های این سازمان به میلیون‌ها فرد نیازمند بوده است.

در سال 2018، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ با ساماندهی چندین دوره گفتگوی تعاملی و کارگاه‌های آموزشی مشترک در غزه، بر میزان تعامل خود با رهبران مذهبی و اجتماعی افزود. این کارگاه‌ها با هدف غایی ایجاد مشارکت بشردوستانه در شرایط اضطراری و بحرانی راه‌اندازی شدند. به منظور ایجاد امکان برقراری چنین مشارکتی، تبادل تجارب مربوط به روش‌های بشردوستانۀ موفق و ایجاد درکی مشترک نسبت به اصول بنیادین بشردوستانه در قالب یک سری کارگاه آموزشی، از عوامل کلیدی بود.

شایان ذکر است که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در حالیکه در صدد ارتقای سطح گفتگوی خود با کنشگران مهم و صاحب‌نفوذ بود، در همین حال به اصول راهنمای خود یعنی بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال هم پایبند ماند. همچنین کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ همواره بیشترین منافع و مزایا را برای مردمی که وظیفه دارد به آنها کمک و از آنان حمایت نماید، مد نظر قرار داد.

با این همه تحول و تغییر مستمر در عرصۀ جغرافیای سیاسی، جامعۀ مدنی کماکان نقشی حیاتی را در جوامع محلی ایفا خواهد کرد. در نتیجه، جستجوی راه‌های جدید برای تعامل و مشارکت به معنای یک موقعیت برد-برد برای همه است، به خصوص کسانی که تحت‌تأثیر درگیری در منطقه‌ای پرتنش هستند.