پیتر مائورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بازدید از تاسیسات درمانی و مراکز توانبخشی به قربانیان خشونت ها و بیماران تحت پشتیبانی این سازمان در افغانستان ، و همچنین دیدار و گفتگو با کارکنان این سازمان و مقامات مسئول افغانستان وارد این کشور شد.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار داشت: «افغانها حدود 40 سال درگیر مخاصمات بوده اند و اکنون نیز سالها برای درمان و ترمیم این دردها پیش رو دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خود را متعهد به ماندن در این کشور و کمک به این درمان می داند. آینده همه افغانها به ادامه شفقت، همدردی و سرمایه گذاری از خارج مرزهای این کشور بستگی دارد».