کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، تأسیس 1863، در سراسر جهان فعالیت می کند تا به کسانی که از درگیری و خشونت مسلحانه صدمه دیده اند کمک نموده و قوانینی را که از قربانیان جنگ حمایت می کنند اشاعه دهد. به عنوان سازمانی مستقل و بی طرف، رسالت کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در اصل در کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 ریشه دارد. مقر اصلی این سازمان در ژنو است و حدود 14،500 نفر در بیش از 80 کشور جهان در آن کار می کنند. بودجه ی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در اصل از محل اعانات داوطلبانه ی دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر تأمین می شود.

مقر اصلی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، سوئیس