دعوت به ارائه پیشنهاد
مترجمین آزادکار

دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران از مترجمین آزادکار واجد شرایط دعوت به ارائه پیشنهاد می‌کند.
شرایط این همکاری در این لینک قابل ملاحظه است.
اگر تمایل به ارائه پیشنهاد همکاری دارید و از شرایط لازم برخوردارید لطفا مدارک ذکر شده در این فایل را حداکثر تا ساعت 9 صبح یکشنبه 14 فوریه 2021 به این آدرس الکترونیک ارسال کنید:
teh_tender_services@icrc.org