در پی مخاصمات دو هفته گذشته در غزه، کمیته بین المللی صلیب سرخ تعداد پرسنل میدانی خود در غزه را افزایش می دهد تا واکنش خود به نیازهای بشردوستانه را تقویت کند.

خبرنامه 24 مه 2021 (03 خرداد 1400)

پس از تخریب ساختمان ها و دیگر زیرساخت های غیرنظامی در مبارزات، هزاران نفر بی خانمان شدند و در حال حاضر در مدارس پناه گرفته اند. کارکنان بیشتری که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ بخدمت گرفته شده اند واکنش ما را در زمینه هایی همچون بهداشت و امور حمایت تقویت خواهند کرد؛ این در حالی است که تیم های مقابله با آلودگی تسلیحاتی در پیشگیری از قرار گرفتن غیرنظامیان در معرض خطر مهمات منفجرنشده و دیگر مخاطرات مربوطه کمک خواهند نمود.

سندرا تتامانتی، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در اردن گفت: «ما از آتش بس میان طرف ها استقبال می کنیم، با این حال توجه داریم که تأثیر مخاصمه بر غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی بسیار ویرانگر بوده است، و نیاز عظیم ایجاد شده کمیته بین المللی صلیب سرخ را بر آن داشت که با افزایش کارکنان خود ارسال کمک بشردوستانه را متناسب با رسالت بین المللی کمیته بین المللی این سازمان تقویت کند.»

خانم تتامانتی افزود: «می خواهیم از حمایت مقامات اردن در تسهیل ارائه خدمات کنسولی و ترتیبات سفر برای ارسال کارکنان بیشتر کمیته بین المللی صلیب سرخ که از طریق اردن بخدمت گرفته شدند قدردانی کنیم. اولین گروه 15 نفره شامل یک تیم درمانی سیار، این هفته از امان به سوی غزه و اسرائیل رهسپار خواهد شد. امید است که بکارگیری این تیم ها در بهبود شرایط جسمی افراد متأثر و همینطور سلامت روانی اجتماعی آنها موثر باشد.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال 1967 میلادی در اردن حضور داشته است و از طریق نمایندگی خود در این کشور و مرکز تأمین لجستیک منطقه ای خود در امان به ارائه کمک بشردوستانه به افراد متأثر از مخاصمه مسلحانه از جمله پناهندگان میهمان در اردن، و جوامع متأثر در منطقه ادامه می¬دهد.